Produkt dnia
Piłkarzyki Stół do Gry Merkell Professional
Piłkarzyki Stół do Gry Merkell Professional
1 999,00 zł 1 625,20 zł
szt.
Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu BusinessOnline.com.pl

Obowiązuje od dnia 12.02.2015

ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice k/ Krakowa

NIP 921-162-11-46

tel  12 659 12 80, fax 12 384 83 40, 607 985 245

e-mial: biuro@businessonline.com.pl

 §1

Podmiot odpowiedzialny

 

Właścicielem sklepu internetowego sklep BusinessOnline.com.pl  jest  Business Online Piotr Buczak z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26, nr NIP 921-162-11-46 zwana dalej „sklepem wysyłkowym”.

 

§2
Składanie zamówienia

 

 1. Cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu BusinessOnline.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Informacje o produktach sklepu wysyłkowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest wybranie produktu z katalogu produktów mieszczącego się na stronie sklep.businessonline.com.pl i złożenie zamówienia poprzez poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego lub wysłanie e-maila z zamówieniem na adres poczty elektronicznej sklepu wysyłkowego lub złożenie zamówienia telefonicznie, pod numerem 12 659 12 80

 §3

Przedmiot działalności

 Business Online prowadzi sprzedaż wysyłkową, zamówienia są realizowane za pośrednictwem sieci Internet lub telefonu. Mieści się pod adresem elektronicznym: sklep.businessonline.com.pl. Przedmiotem działalności sklepu wysyłkowego jest sprzedaż urządzeń biurowych, sprzętu prezentacyjnego, usługi serwisowe oraz instalacyjne.

 1. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu wysyłkowego. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 2. Ceną wiążącą dla Kupującego i Business Online jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.


 §4
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 

 1. Każdemu Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z usług sklepu wysyłkowego przysługuje - na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość Kupujący musi wysłać za pośrednictwem poczty oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres sklepu wysyłkowego. Dla skuteczności oświadczenia Kupującego o odstąpieniu wystarczające jest użycie formy, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 4. Zwracane towary muszą być kompletne i zwrócone w oryginalnym opakowaniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Business Online może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania.
 6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep wysyłkowy, wówczas BusinessOnline nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§5
Sposób dokonywania płatności i zwrotu należności

 

 1. Wpłaty za zamówiony towar można dokonać w sposób wybrany w zamówieniu.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep wysyłkowy do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na konto Business Online, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od wystąpienia okoliczności, z zastrzeżeniem §4 ust. 5 Regulaminu.
 3. Zwrot otrzymanej zapłaty następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 


§6
Anulowanie zamówienia

 

 1. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu przygotowania towaru do wysyłki.
 2. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu wysyłkowego, to wpłata podlega zwrotowi Kupującemu bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 7 dni.

 

§7
Przesyłki

 

 1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich - wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu wysyłkowego przewóz towarów do Kupujących.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę BusinessOnline zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia.

 

§8
Gwarancja jakości

 

 1. BusinessOnline jako sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane produkty.
 2. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie sklepu wysyłkowego.
 3. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 4. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien postępować zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym.

 

§9
Rękojmia

 

 1. Business Online jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 2. Business Online odpowiada za wady z tytułu rękojmi, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.
 3. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy Kupujący powinien poinformować sklep wysyłkowy drogą mailową.
 4. Jeżeli otrzymany towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Business Online niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą lub wadę usunie. Kontr uprawnienie Business Online nie będzie miało zastosowania, jeżeli rzecz była już wcześniej wymieniana lub naprawiana.
 5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może zamiast zaproponowanego przez Business Online usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 7. W celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sklepu wysyłkowego i na jego koszt.
 8. Business Online odpowie na ew. reklamacje w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty złożenia.

 §10

Ochrona danych osobowych

 

 1. Kupujący zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Business Online danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie wysyłkowym. Zarówno proces rejestracji jak i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.
 2. Business Online przetwarza dane osobowe jedynie w celu świadczenia usług na odległość.
 3. Kupujący ma prawo do poprawienia swoich danych lub ich usunięcia.
 4. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego własnymi danymi.

 §11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Business Online zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w sytuacjach uwarunkowanych zmianą prawa lub z ważnych przyczyn organizacyjnych i technicznych. Zmiana Regulaminu staje się obowiązująca w terminie wskazanym przez Business Online, nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Business Online. Zamówienia złożone przez Kupującego przed początkiem obowiązywania nowego regulaminu są realizowane według poprzedniego.

 

 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Business Online z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26.
Numer telefonu:12 659 12 80 biuro@businessonline.com.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

  

Załącznik nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo
  wysłane pocztą) zgodnie z §4 ust 2 Regulaminu.
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi
  załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl